منشور اخلاقي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان

 

1-    مد نظر قراردادن رضايت خدا هميشه و در همه حال .

2-    رعايت نظم و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سازمان

3-     داشتن جديت، پشتكار ، دقت و سرعت عمل در انجام وظايف و مسئوليتها

4-    به روز نگه داشتن دانش در زمينه فعاليتهاي سازماني و به كارگيري آنها همراه با توانمندي و ابتكار در انجام فعاليتهاي اداري وسازماني

5-    افزايش بهره وري  در حيطه فعاليت براي افزايش بهره وري نظام اداري

6-    حفاظت از امكانات ، تجهيزات و سرمايه هاي نظام اداري و استفاده موثر و مطلوب از آنها

7-    انجام فعاليتها و تعاملات بدون تبعيض ( خويشاوندي ، قومي ، جنسي ، نژادي ، مذهبي و غيره )

8-    داشتن روحيه انتقادپذيري و استفاده از انتقادات سازنده ديگران به عنوان فرصتي براي اصلاح و بهبود خود و فعاليتها

9- ارايه خدمت  و اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به ارباب رجوع به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين ، مقررات و ضوابط

10-گشاده رويي واحترام به ارباب رجوع

11-  توجه به نظرات ، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد

12-    توجه به نظم و آراستگي شخصي و محل كار

13-  تقويت روحيه كار جمعي و مشاركت در انجام فعاليتهاي گروهي و تلاش براي حل مشكلات شغلي همكاران

14-    تقويت روحيه قدرداني از ديگران درخود و اشاعه اين امر در بين همكاران

15-   انتقال دانش ، تجربه و توانمنديهاي خود با سعه صدر به همكاران و كوشش براي ارتقاء توانمنديهاي آنان

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"